ÖIF-HOTLINE: Telefonische Auskunft in Ihrer Herkunftssprache

Für Informationen zur Eindämmung des Coronavirus in Deutsch stehen Ihnen die Mitarbeiter/innen des ÖIF Montag bis Donnerstag von 10:00 – 14:00 Uhr sowie Freitag von 09:00 – 13:00 Uhr unter +43 1/715 10 51 - 263 zur Verfügung! 

Masat e sigurisë për koronavirusin

Faqja azhurnohet vazhdimisht dhe do shtohet me informacione.

Heqja e kufizimeve fillestare nga 1 maji

Kufizimet fillestare të vendosura nga qeveria federale për frenimin e koronavirusit (COVID-19) u hoqën në fund të 30 prillit dhe nuk kanë qenë më në fuqi nga 1 maji. Sidoqoftë masat mbrojtëse duhet të vijojnë të mbahen dhe të cilat janë vazhdimisht nën shqyrtim:

 • Distanca e sigurisë në hapësirat publike prej së paku një metër nga personat që nuk banojnë në të njëjtën shtëpi, të paktën përkohësisht, duhet të vijojë të respektohet.
 • Duhen zbatuar dispozitat për mbajtjen e maskave mbrojtëse.

Informacion i mëtejshëm për masat aktuale dhe lehtësimin gradual mund të gjendet më poshtë.

Lirimi i masave mbrojtëse ndaj COVID-19

Qeveria federale është duke i lehtësuar gradualisht masat mbrojtëse për kufizimin e koronavirusit (COVID-19). Në faqen www.integrationsfonds.at/coronainfo mund të gjeni një përmbledhje të këtyre masave.


Informata tjera dhe më të detalizuara në gjuhën gjermane mundë ti gjeni më poshtë:

Sporteli i informacionit: 1 korrik 2020

 

PUNA
 • Në vendin e punës duhet të ruhet një distancë minimale prej 1 metri, përveçse në rastin kur rreziku i infeksionit mund të minimizohet duke marrë masa të përshtatshme mbrojtëse.
 • Nëse distanca minimale nuk mund të zbatohet për shkak të natyrës së aktivitetit profesional, rreziku nga infektimi duhet të minimizohet me anë të masave të tjera të duhur mbrojtëse.
 • Detyrimi për të mbajtur mbrojtëse goje-hunde lejohet vetëm në marrëveshje mes punëdhënësit dhe punonjësit.

Masat për grupet e rrezikut:
Për personat me sëmundje ekzistuese zbatohen masa të posaçme mbrojtëse në punë:

 • Pacientët në rrezik marrin një letër nga institucionet e sigurimeve shoqërore për të kontaktuar me mjekun e tyre
 • Në bazë të një liste kontrolli, mjeku përgatit një certifikatë për punonjësit që duhet t'ia paraqesin punëdhënësit në mënyrë që ky të ofrojë sigurinë përkatëse
 • Punonjësi ka tri opsione:
  • Të gjejë sigurinë në ambientin e punës, si p.sh. një dhomë të veçantë apo rrethana të posaçme pune, për të zvogëluar gjasat e infektimit
  • Nëse kjo nuk është e mundur, duhet të shqyrtohet mundësia e ushtrimit të aktivitetit nga një studio në kushtet e shtëpisë
  • Nëse as kjo nuk është e mundur, punonjësi duhet përjashtuar nga masa; shpenzimet e rifinancimit përballohen nga qeveria federale

Paraqitja te mjeku nuk është e detyruar, por personat me sëmundje ekzistuese kanë të drejtën e një mbrojtjeje të veçantë.

TRANSPORTI PUBLIK

Lëvizja e sigurt në transportin publik kërkon rregulla të qarta, ndaj për pasagjerët vlejnë sa më poshtë:

 • Distanca minimale prej 1 metri duhet të respektohet edhe në transportin publik, nëpër stacione dhe në zonat e pritjes. Nëse distanca prej të paktën një metri nuk mund të mbahet për shkak të numrit të udhëtarëve, ose gjatë hyrjes dhe daljes në automjet, atëherë mund të bëhet një përjashtim.
 • Mbani mbrojtëse goje-hunde gjatë gjithë udhëtimit
ARSIMI

Veprimet e kthimit gradual në shkollë:

 • "Frekuentim me turne" në shkolla duke i ndarë klasat në dy grupe
  • Rreth 11 nxënës/studentë për grup
  • Shembull i frekuentimit me turne: Mësimet në grupin shkollor 1: Nga e hëna deri të mërkurën, Grupi 2: Të entjen dhe të premten – javët alternohen mes grupeve
  • "Ditët ushtrimore" në ditët jomësimore – këto mund dhe të mbikëqyren në shkollë (p.sh. në palestra)
 • Manuali i higjienës me udhëzime të qarta për veprimet në shkollë
 • Pezullohen sa më poshtë për pjesën e mbetur të vitit shkollor:
  • Ora e fizkulturës – sidoqoftë shkolla mund të ofrojë një sërë ushtrimesh e sportesh (përveç orarit ekzistues)
  • Detyrat në shkollë (kryhen provime me gojë për rastet mes dy notave apo për përmirësim të notës)
  • Qëndrimi me vlerësim të pamjaftueshëm
  • Në rast të disa vlerësimeve pamjaftueshmërie, vendos klasa apo konferenca e shkollës
 • Matura dhe praktikat mund të kryhen nën kushte të rrepta
 • Mund të organizohen aktivitete, si p.sh. festimet e maturës, festat e diplomimit etj
TREGTIA DHE SHËRBIMET
 • Në zonat me klientë duhet të mbahet një distancë prej të paktën një metri ndaj njerëzve që nuk jetojnë në të njëjtën familje. Kjo vlen edhe për tregjet e hapura. Kur hyni në zonën e blerjes në farmacitë publike, duhet të përdoret edhe një maskë mbrojtëse për gojën dhe hundën.
 • Nëse për shkak të natyrës specifike të shërbimit nuk mund të ruhet distanca prej një metri mes klientit dhe ofruesit të shërbimit, rreziku i infeksionit duhet minimizuar nëpërmjet masave të duhura mbrojtëse.
SHËRBIMET PUBLIKE
 • Prej 18 majit mund të kryhen sërish transaksione mes palëve në zyrat publike.
GASTRONOMIA DHE HOTELERIA
 • Prej 15 majit lejohet rihapja e restoranteve dhe e lokaleve të tjerave me mundësi vendi uljeje
 • Që nga 1 korriku, oraret e lejuara të hapjes janë për momentin nga ora 5:00 e mëngjesit deri në orën 1:00 të mëngjesit.
 • Ky rregull nuk vlen për eventet e mbyllura (p.sh. dasmat), nëse pronarit të lokalit ose të vendndodhjes së eventit i bëhen të ditur pjesëmarrësit të paktën tre ditë para fillimit të eventit dhe lokali ose vendndodhja e eventit shkelet ekskluzivisht vetëm nga pjesëmarrësit e shoqërisë së mbyllur.
 • Duhet të ruhet një distancë minimale prej një metri midis grupeve të vizitorëve apo çfarëdo mase tjetër e përshtatshme mbrojtëse për veçimin në hapësirë. Kjo nuk vlen për personat që ulen në të njëjtën tryezë.
 • Kur hyni në restorant, duhet të ruani 1 metër distancë minimale përpara mbërritjes në tryezën përbri personave të tjerë (që nuk janë pjesë e grupit tuaj të vizitorëve).
 • Kur largoheni nga tryeza duhet të ruani distancë minimale prej 1 metri në lidhje me personat e tjerë (që nuk janë pjesë e grupit tuaj të vizitorëve).
 • Rekomandohet të ruani një tryezë përpara vizitës në lokale, për t'u mundësuar planifikimin operatorëve të lokalit.
 • Konsumi i ushqimeve dhe i pijeve nuk duhet kryer në afërsinë imediate të pikës ku jepet (d.m.th. jo konsum në banak)
 • Lokalet e natës (diskoteka, klube, bare pa mundësi uljeje të klientëve) nuk do të hapen deri në një njoftim të dytë.
  • Nëse një bar ka ndenjëse/karrige të përshtatshme sa mund të zbatohen rregullat e distancimit, ato mund të hapen deri në orën 01:00 në pajtim me kufizimin e lëvizjes.
 • Në objektet e akomodimit mund të hyhet që prej 29 majit, sipas kushteve të mëposhtme:
  • Me distancë prej së paku 1 metri në zonat e aksesit të përgjithshëm për personat që nuk banojnë së bashku në të njëjtën shtëpi ose që nuk i përkasin grupit të vizitorëve në banesën e përbashkët
  • Në sektorin e gastronomisë vlejnë të njëjtat rregulla si për lokalet e tjera
  • Distancë prej së paku 1,5 metrash në hapësirat e përbashkëta të fjetjes ose përdorim të masave të tjera teknike për veçim fizik
SHËRBIMET FETARE DHE FALTORET
 • Hyrja në ambientet e mbyllura të institucioneve fetare lejohet nën kushtet e mëposhtme:
  • Së paku 1 metër distancë mes personave që nuk banojnë në të njëjtën shtëpi, së paku përkohësisht
 • Në rastin e veprimtarive fetare në natyrë, duhet të ruhet distanca minimale prej 1 metri për personat që nuk banojnë në të njëjtën shtëpi
 • Detyrimi për të mbajtur distancën minimale nuk vlen, nëse kryerja e riteve fetare e kërkon një gjë të tillë.
ARTI, KULTURA DHE AKTIVITETET
 • Vendet e prezantimit dhe të përcjelljes së artit e të kulturës janë të hapura që prej 18 majit.
  • Këto përfshijnë muzetë, ekspozitat, libraritë, bibliotekat dhe arkivat private e publike
 • Që nga data 29 maj lejohen eventet pa vendulje (karrige) të paracaktuar dhe të shënuar, deri në 100 persona.
 • Që nga 1 korriku lejohen eventet me vendulje (karrige) të paracaktuar dhe të shënuar në dhoma të mbyllura deri në 250 persona dhe në zona të hapura deri në 500 persona.
 • Që nga data 1 gusht lejohen eventet pa vendulje (karrige) të paracaktuar dhe të shënuar, deri në 200 persona. Eventet me vendulje (karrige) të paracaktuar dhe të shënuar lejohen nga data 1 gusht, deri në 500 persona në ambiente të mbyllura dhe deri në 750 persona në ambiente të hapura.
 • Me miratimin e autoriteteve lokale përgjegjëse të rrethit janë të mundshme që nga data 1 gusht eventet me vendulje (karrige) të paracaktuar dhe të shënuar në dhoma të mbyllura deri në 1000 persona dhe në zona të hapura deri në 1250 persona.
 • Që nga data 1 shtator lejohen eventet me vendulje (karrige) të paracaktuar dhe të shënuar në ambiente të mbyllura deri në 5000 persona dhe deri në 10000 persona në ambiente të hapura, me kusht që eventi të jetë aprovuar nga autoriteti administrativ përgjegjës lokal.
 • Rregullat mbi eventet vlejnë gjithashtu edhe për dasmat dhe funeralet.
 • Për aktivitete (publike) vlen:
  • Distancë prej së paku 1 metri nga personat që nuk banojnë në banesa të përbashkëta
  • Mbrojtëse gojë-hunde gjatë hyrjes në objekte dhe ambiente të mbyllura – kjo nuk vlen në ndenjësen e paracaktuar nëse mund të ruhet distanca prej 1 metri
 • Në grumbullimet sipas ligjit për grumbullimet, duhet mbajtur mbrojtëse goje-hunde nëse nuk mund të mbahet distancë prej së paku një metri.
 • Panairet tregtare dhe publike mund të frekuentohen sipas kushteve të mëposhtme:
  • Së paku 1 metër distancë mes personave që nuk banojnë në të njëjtën shtëpi
  • Mbani mbrojtëse goje-hunde nëse nuk mund të mbahet distancë prej një metri
  • Për fjalime dhe seminare në kuadrin e panaireve të specializuara dhe publike vlejnë kufijtë maksimalë të personave si nëpër evente.
SPORTI DHE KOHA E LIRË
 • Parqet me kafshë dhe kopshtet zoologjike lejohet të vizitohen që prej 15 majit.
 • Hyrja në ambientet ku zhvillohet sport lejohet me këto kushte:
  • Duhet të ketë një distancë minimale prej një metri ndaj njerëzve që nuk jetojnë në të njëjtën shtëpi - përveç kur bëhet sport
  • Kur praktikohet sport me kontakt fizik në organizata apo ambiente sportive jopublike, organizata ose operatori i institucionit sportiv jopublik duhet të përpilojë dhe zbatojë një koncept të parandalimit të COVID-19
 • Ofertat e arsimit jashtëshkollor për rinjtë dhe punës sociale rinore, si dhe kampet e pushimit të mbikëqyrura, mund të frekuentohen, por duke përmbjatur kufijtë maksimalë të personave si nëpër evente.
 • Në pishina, pellgje noti dhe ambientet e saunës mund të hyhet nga 29 maji nën kushtet e mëposhtme:
  • Së paku 1 metër distancë mes personave që nuk banojnë në të njëjtën shtëpi
  • Detyrimi për mbajtjen e distancës minimale nuk vlen për rastet në ujë
 • Objektet rekreative mund të vizitohen nga 29 maji, sipas kushteve të mëposhtme:
  • Distancë prej së paku 1 metri nga personat që nuk banojnë në banesa të përbashkëta
 • Hyrja në institucionet ku ushtrohet prostitucioni është e mundur që nga 1 korriku.

Informacione pёr maskёn e detyrueshme

 • Mbajtja e maskёs ёshtё e detyrueshme në transportin publik
 • Mbajtja e maskës është e detyrueshme në taksi dhe në shërbimet e ngjashme me të taksisë, për transportin në shkolla dhe kopshte, si dhe për transportin e personave me nevoja të veçanta.
 • Mbajtja e maskës është e detyrueshme për aktivitetet, përveç rasteve kur qëndroni në ndenjësen e përcaktuar
 • Në vend të maskes, mund tё perdoren shalle dhe copat e bëra me pëlhurë pambuku si mbrojtje pёr gojё dhe hundë
 • Në vendin e punës, punëdhënësit dhe punonjësit duhet të vendosin së bashku pёr mbajtjen e maskes
 • Nuk kërkohet maskë për fëmijët 0–5 vjeç, as për personat nga të cilët nuk pritet të mbahet maskë për shkaqe shëndetësore
 • Pamvarёsisht mbajtja e maskёs jeni tё detyruar tё mbani distancen së paku prej një meter nga personat që nuk jetojnë në tё njёjtёn shtëpi.

Pyetjet më të shpeshta. Këtu do ti gjeni përgjigjet e duhura.

Si trajtohet sёmundja?

Nuk ka vaksinё.Trajtimi ёshtё simptomatik, duke lehtёsuar simptomat e sёmundjes, pёr shembull duke dhёnё medikamente për uljen e temperaturës dhe etheve.

Si shfaqet sёmundja?

Infeksionet e personave me Koronavirus janё zakonisht tё buta dhe asimptomatikё. Shenjat e zakonshme tё infektimit me virusin e ri pёrfshijnё temperaturë tё lartё, kollitje, gulçim dhe vёshtirёsi nё frymёmarrje. Nё raste tё rёnda, infektimi mund tё shkaktojё pneumoni, sindromё tё rёndё akute tё frymёmarrjes, dёshtim tё veshkave dhe madje edhe vdekje. Ekzistojnё gjithashtu forma tё buta (simptome tё ftohjes) dhe infektim pa simptome.

Aktualisht supozohet se rrjedha e sёmundjes sё Koronavirusit ёshtё mё pak e rёndё sё sa rrjedha e sё sёmundjes SARS dhe MERS.

Video “Si shfaqet sёmundja?” (AGES)

 

 

Sa ёshtё i rrezikshëm Kornavirusi?

Ende nuk eshtё e qartё se sa i rrezikshëm ёshtё shkaktari i sëmundjes. Pёr momentin, koronavirusi i ri duket tё jetё shumё mё pak i rrezikshёm sё sa MERS (vdekshmёri dёri nё 30 pёrqind) dhe SARS (vdekshmёri rreth 10 pёrqind). Koronavirusi (SARS-CoV-2) aktualisht pritet tё ketё njё shkallё vdekshmёrie deri nё tre pёrqind. Ngjashёm me gripin sezonal tё shkaktuar nga viruset e gripit (vdekshmёri mё pak se 1 pёrqind), të moshuarit dhe personat me imunitet tё pamjaftueshëm janё tё rrezikuar!

Video "Wie gefährlich ist das neuartige Coronavirus?" (AGES)

Si mund ti mbrojmё grupet veçanarisht të rrezikuara nё Austri, siç janё tё moshuarit ose njerёzit me njё imunitet të pamjaftueshëm.

Masat higjenike gjatё sezonit tё gripit duhet tё respektohen. Masat mё tё rёndёsishme dhe mё efektive pёr mbrojtjen personale dhe njerёzve tё tjerё nga infektimi me pantogjen tё shkaktuar nga infeksione tё frymёmarrjes janё higjena e mirё e duarve, sjellja e saktё gjatë kollitjes dhe mbajtja e distancёs minimale (afёrsisht 1 deri nё 2 metra) nga njerёzit që dyshohen se janë të sëmurë.

Çka ёshtё punё me orarë tё shkurtuar-Korona?
 • Formё e re e lehtё e punёs me orarё tё shkurtuar.
 • E pёrkohshme ,pёr gjashtё muaj.

 

Mё shumё pёrgjigje pёr pyetjet nё lidhje me „punё me orarё tё shkurtuar-Korona“ mundë të gjeni nё botimin aktual tё BMAFJ.