ÖIF-HOTLINE: Telefonische Auskunft

Für Informationen zur Eindämmung des Coronavirus in Deutsch stehen Ihnen die Mitarbeiter/innen des ÖIF Montag bis Donnerstag von 10:00 – 14:00 Uhr sowie Freitag von 09:00 – 13:00 Uhr unter +43 1/715 10 51 - 263 zur Verfügung! 

Środki bezpieczeństwa związane z koronawirusem

Strona jet na bieżąco aktualizowana – dodawane są również nowe informacje.

Zniesienie ograniczeń dotyczących wychodzenia od 1 maja

Wprowadzone przez rząd federalny ograniczenia dotyczące wychodzenia, mające na celu stłumienie epidemii koronawirusa (wywołującego COVID–19), zostały zniesione z dniem 30 kwietnia i w związku z tym przestały obowiązywać od 1 maja. Mimo tego należy w dalszym ciągu stosować środki ochronne, które są na bieżąco dopasowywane do aktualnej sytuacji:

 • W miejscach publicznych nadal obowiązuje nakaz zachowania bezpiecznego odstępu między ludźmi, którzy przynajmniej tymczasowo nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym.
 • Należy przestrzegać zaleceń dotyczących noszenia masek ochronnych.

Więcej informacji na temat obowiązujących środków i stopniowego wycofywania ograniczeń można znaleźć poniżej.

Znoszenie obostrzeń w zakresie działań chroniących przed COVID-19

Rząd federalny stopniowo łagodzi środki ochronne mające na celu opanowanie koronawirusa (powodującego COVID-19).

Na stronie www.integrationsfonds.at/coronainfo podany jest spis tych działań.

Dalsze i bardziej szczegółowe informacje w języku niemieckim można znaleźć na stronie:

Stan informacji: 1 lipca 2020 r.

 

PRACA
 • W miejscu pracy należy zachować minimalną odległość 1 metra, chyba że ryzyko zakażenia można zminimalizować za pomocą odpowiednich środków ochronnych.
 • Jeżeli ze względu na charakter działalności zawodowej nie można zachować minimalnej odległości, ryzyko zakażenia należy zminimalizować za pomocą innych odpowiednich środków ochronnych.
 • Obowiązek noszenia ochrony ust i nosa jest dopuszczalny tylko na podstawie porozumienia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Działania ochronne dla grup ryzyka:

W przypadku osób z chorobami towarzyszącymi obowiązuje szczególna ochrona na stanowisku pracy:

 • Pacjenci obarczeni ryzykiem otrzymują pismo od zakładu ubezpieczeń społecznych, z którym mogą zwrócić się do swojego lekarza.
 • W oparciu o listę kontrolną lekarz przygotowuje zaświadczenie dla pracownika w celu przedłożenia go pracodawcy, co ma zapewnić optymalne bezpieczeństwo.
 • Pracownik ma do wyboru trzy opcje:
  • Samodzielne zabezpieczenie się na stanowisku pracy, np. osobny pokój lub określona sytuacja robocza, w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia.
  • W przypadku braku takiej możliwości należy sprawdzić możliwość wykonywania obowiązków pracowniczych w domu w trybie pracy zdalnej.
  • Jeżeli to również nie będzie możliwe, pracownika należy zwolnić z obowiązku świadczenia pracy, koszty dofinansowania przejmie kraj związkowy.

Nie ma obowiązku udania się do lekarza, ale osoby z chorobami towarzyszącymi mają prawo do szczególnej ochrony.

ŚRODKI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

Bezpiecznie przemieszczanie się w środkach komunikacji publicznej wymaga jasno określonych zasad, w związku z tym pasażerów obowiązują następujące zalecenia:

 • Także w publicznych środkach komunikacji oraz na przystankach i w poczekalniach należy bezwzględnie zachować minimalny odstęp. Jeżeli ze względu na liczbę pasażerów oraz podczas wsiadania i wysiadania nie jest możliwe zachowanie odległości co najmniej jednego metra, możliwe jest w drodze wyjątku odstąpienie od tej zasady.
 • Noszenie osłony ust i nosa przez cały czas jazdy
SZKOLNICTWO

Stopniowy powrót do nauki w szkołach:

 • „Tryb zmianowy” w szkołach poprzez podzielenie klas na dwie grupy:
  • Ok. 11 uczniów w grupie.
  • Przykład trybu zmianowego: Lekcje w szkole dla grupy 1: od poniedziałku do środy, grupa 2: czwartek i piątek – co tydzień zmiana.
  • „Dni na ćwiczenia domowe” w dni wolne od lekcji – te można realizować również pod opieką w szkole (np. na salach gimnastycznych).
 • Instrukcja zasad higieny z jasno określonymi zaleceniami dla szkolnictwa.
 • Poniższe kwestie zostają przesunięte na pozostały rok szkolny:
  • Zajęcia gimnastyczne – szkoła może jednak zapewnić dobrowolne ćwiczenia fizyczne i zajęcia sportowe (dodatkowo do obowiązującego planu lekcji).
  • Prace szkolne (przeprowadzane będą egzaminy ustne decydujące o zastosowaniu jednej z dwóch ocen lub mające na celu poprawienie oceny oraz egzaminy powtórkowe).
  • Niezdanie do następnej klasy z oceną niedostateczną
  • W przypadku kilku ocen niedostatecznych decyduje rada klasowa lub szkolna
 • Maturę i egzaminy zawodowe będą mogły zostać przeprowadzone przy zachowaniu surowych zaleceń.
 • Można organizować imprezy, takie jak bale maturalne czy uroczystości z okazji ukończenia szkoły itp.
HANDEL I USŁUGI
 • Wchodząc do pomieszczeń dla klientów, należy zachować odległość co najmniej jednego metra od osób nie mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym. Dotyczy to również targów na wolnym powietrzu. Wchodząc do pomieszczeń dla klientów w aptekach publicznych należy nosić dodatkową osłonę ust i nosa.
 • Jeśli ze względu na specyfikę usługi nie można zachować minimalnej odległości jednego metra między klientami a usługodawcami, ryzyko zarażenia należy zminimalizować poprzez wprowadzenie odpowiednich środków ochrony.
SŁUŻBA PUBLICZNA
 • Minimalna odległość 1 metra musi być również zachowana w środkach transportu publicznego oraz na stacjach i w poczekalniach. Jeżeli ze względu na liczbę pasażerów oraz podczas wsiadania i wysiadania nie jest możliwe zachowanie odległości co najmniej jednego metra, w drodze wyjątku można odstąpić od tego wymogu.
GASTRONOMIA I OBIEKTY NOCLEGOWE
 • Od 15 maja mogą zostać otwarte restauracje i inne lokale z miejscami do siedzenia.
 • Od 1 lipca dopuszczalne godziny otwarcia zostały ustalone tymczasowo od godz. 5:00 do 01:00.
 • Przepisów dotyczących godzin zamknięcia nie stosuje się wobec imprez zamkniętych (np. wesel), jeżeli podmiot prowadzący działalność gastronomiczną lub operator miejsca imprezy zostaną powiadomieni o uczestnikach co najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem imprezy, a do lokalu gastronomicznego lub miejsca imprezy wstęp będą mieli wyłącznie uczestnicy imprezy zamkniętej.
 • Przy wchodzeniu do lokalu należy zachować minimalną odległość 1 metra od innych osób (nienależących do tej samej grupy gości), aż do momentu dotarcia do stolika.
 • Podczas opuszczania stolika należy zachować minimalną odległość 1 metra od innych osób (które nie należą do grupy zwiedzających).
 • Personel mający kontakt z klientami musi nosić zabezpieczenie ust i nosa.
 • Zaleca się zarezerwowanie stołu przed przyjściem do lokalu, aby w ten sposób umożliwić obsłudze lokalu optymalne zaplanowanie pracy.
 • Żywność i napoje nie mogą być spożywane w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca wydania (tzn. nie mogą być spożywane przy barze).
 • Gastronomia nocna (dyskoteki, kluby, bary bez możliwości przydzielenia klientom własnych miejsc) pozostaje na razie zamknięta.
  • Jeżeli bar dysponuje odpowiednimi miejscami siedzącymi, to miejsca te mogą pozostać otwarte do godziny 01:00, pod warunkiem przestrzegania „godziny zamknięcia”.
 • Usługi noclegowe mogą być dostępne od 29 maja, jeśli zachowane zostaną następujące warunki:
  • Odległość co najmniej 1 metra w ogólnie dostępnych miejscach od osób niemieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym lub nienależących do grupy gości we wspólnym mieszkaniu.
  • W sektorze gastronomicznym mają zastosowanie te same zasady, co w przypadku zaleceń dla innych lokali.
  • Odległość co najmniej 1,5 metra we wspólnych sypialniach lub stosowanie innych technicznych środków ochronnych w celu oddzielenia pomieszczeń.
MSZE I DOMY MODLITWY
 • Wstęp do zamkniętych obiektów kultu religijnego jest dozwolony, jeśli zachowane zostaną następujące warunki:.
  • Co najmniej 1 metr odległości między osobami, które przynajmniej tymczasowo nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym..
 • Podczas praktyk religijnych na świeżym powietrzu należy zachować minimalną odległość 1 metra od osób, które nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym
 • Obowiązek zachowania minimalnej odległości nie ma zastosowania, jeśli wymaga to wykonywanie praktyk religijnych.
SZTUKA, KULTURA I IMPREZY
 • Miejsca prezentacji i przekazywania sztuki oraz kultury są otwarte od 18 maja.
  • Zalicza się tu muzea, domy wystawiennicze, księgarnie, biblioteki oraz prywatne i publiczne archiwa.
 • Od 29 maja możliwe jest organizowanie imprez bez przydzielonych i oznaczonych miejsc siedzących dla maksymalnie 100 osób.
 • Od 1 lipca możliwe jest organizowanie imprez z przydzielonymi i oznaczonymi miejscami siedzącymi w zamkniętych pomieszczeniach dla maksymalnie 250 osób oraz na wolnym powietrzu dla maksymalnie 500 osób.
 • Od 1 sierpnia możliwe jest organizowanie imprez bez przydzielonych i oznaczonych miejsc siedzących dla maksymalnie 200 osób. Od 1 sierpnia dopuszalna jest organizacja imprez z przydzielonymi i oznaczonymi miejscami siedzącymi w pomieszczeniach zamkniętych dla maksymalnie 500 osób i na wolnym powietrzu dla maksymalnie 750 osób.
 • Za zgodą właściwego terytorialnie urzędu administracji powiatowej od 1 sierpnia możliwe jest organizowanie imprez z przydzielonymi i oznakowanymi miejscami siedzącymi w zamkniętych pomieszczeniach dla maksymalnie 1000 osób, a na wolnym powietrzu dla maksymalnie 1250 osób.
 • Od 1 września możliwe jest organizowanie imprez z przydzielonymi i oznaczonymi miejscami siedzącymi w zamkniętych pomieszczeniach dla maksymalnie 5000 osób oraz na wolnym powietrzu dla maksymalnie 10 000 osób, pod warunkiem uzyskania zezwolenia od właściwego terytorialnie urzędu administracji powiatowej.
 • Przepisy dotyczące imprez mają zastosowanie również do ślubów i pogrzebów.
 • W przypadku imprez (publicznych) obowiązuje:
  • odległość co najmniej 1 metra od osób niemieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • ochrona ust i nosa przy wejściu oraz na imprezach organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych – nie dotyczy to przydzielonego miejsca, pod warunkiem, że można zachować odległość 1 metra.
 • W przypadku zgromadzeń według ustawy o zgromadzeniach należy nosić osłonę ust i nosa, jeśli odległość co najmniej jednego metra nie może być zachowana.
 • Wstęp na targi branżowe i ogólnodostępne jest dozwolony pod następującymi warunkami:
  • co najmniej 1 metr odległości między osobami, które nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym,
  • noszenie osłony na usta i nos, jeśli odległość jednego metra nie może być zachowana.
  • W przypadku prelekcji i seminariów w ramach targów branżowych i publicznych obowiązuje maksymalna liczba osób odpowiednio jak dla imprez
SPORT I REKREACJA
 • Ogrody zoologiczne wolno ponownie odwiedzać od 15 maja.
 • Wstęp na obiekty sportowe dozwolony jest na poniższych warunkach:
  • Należy zachować minimalną odległość jednego metra od osób, które nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym, z wyjątkiem uprawiania sportu.
  • W przypadku uprawiania dyscyplin sportowych wiążących się z kontaktem fizycznym w ramach działalności klubów lub na niepublicznych obiektach sportowych, klub lub operator niepublicznego obiektu sportowego musi opracować i wdrożyć koncepcję zapobiegania COVID 19.
 • Możliwe jest uczestnictwo w pozaszkolnej edukacji młodzieży i pracy z młodzieżą, jak również w nadzorowanych obozach wakacyjnych; obowiązuje maksymalna liczba osób odpowiednio jak dla imprez.
 • Od 29 maja można korzystać z basenów, kąpielisk i saun pod następującymi warunkami:
  • Co najmniej 1 metr odległości między osobami, które nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym,
  • Obowiązek zachowania odległości nie obowiązuje pod wodą.
 • Od 29 maja można korzystać z obiektów rekreacyjnych pod następującymi warunkami:
  • Odległość co najmniej 1 metra od osób niemieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • Od 1 lipca możliwy jest wstęp do obiektów służących uprawianiu prostytucji.

Informacje do obowiązku noszenia masek ochronnych

 • Noszenie maski ochronnej jest obowiązkowe we wszystkich środkach transportu publicznego
 • Noszenie maski jest obowiązkowe w taksówkach i firmach podobnych do taksówek, w przypadku transportu uczniów i dzieci przedszkolnych oraz transportu osób ze specjalnymi potrzebami.
 • Noszenie maseczki jest obowiązkowe na imprezach, jeśli nie przebywa się na przydzielonym miejscu siedzącym.
 • Zamiast maski można stosować szalik lub chustę jako osłonę na nos i usta
 • W miejscu pracy o obowiązku noszenia maski decydują wspólnie pracodawcy i pracownicy
 • Brak obowiązku noszenia maseczki w stosunku do dzieci w wieku 0–5 lat oraz osób, które nie mogą nosić maseczki ze względów zdrowotnych.
 • Pomimo noszenia maski ochronnej, należy zachowywać odległość co najmniej jednego metra od innych osób, z którymi nie mieszka się w tym samym gospodarstwie domowym

Często zadawane pytania. Tutaj znajdziesz wiarygodne odpowiedzi.

Jak wygląda leczenie zakażonych koronawirusem?

Nie istnieje szczepionka przeciwko koronawirusowi. Stosuje się wyłącznie leczenie objawowe, czyli łagodzenie dolegliwości, ja na przykład poprzez podanie środków przeciwgorączkowych.

Jakie są objawy zarażenia koronawirusem?

Przebieg zakażenia wywołanego przez koronawirusa zwykle jest łagodny i bezobjawowy. Częstymi objawami zakażenia nowym koronawirusem są między innymi: gorączka, kaszel, duszność i trudności w oddychaniu. W cięższych przypadkach infekcja może powodować zapalenie płuc, ciężki ostry zespół oddechowy, zaburzenia funkcjonowania nerek a nawet śmierć. Występują także przebiegi łagodne (objawy przeziębienia) i zakażenia bezobjawowe. 

Obecnie przyjmuje się założenie, że przebieg wywołanej przez nowego koronawirusa choroby jest mniej poważny niż w przypadku SARS i MERS.

Wideo "Jakie są objawy choroby?" (Urząd ds. Zdrowia i Bezpiecznej Żywności w Austrii, AGES)

Jak niebezpieczny jest koronawirus?

Nie ma jeszcze danych, aby dokładnie stwierdzić, jak niebezpieczny jest ten patogen. Obecnie koronawirus wydaje się mieć znacznie niższą śmiertelność niż MERS (śmiertelność do ok.30 procent) i SARS (śmiertelność wynosi ok. 10 procent). Szacuje się obecnie, że odsetek tych, którzy umierają w wyniku zakażenia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 wynosi do ok. 3 procent. Podobnie ja w przypadku wirusów grypy sezonowej (śmiertelność wynosi  poniżej 1 procent), zagrożone są przede wszystkim osoby starsze i osoby z osłabioną odpornością immunologiczną.

Wideo "Jak niebezpieczny jest nowy koronawirus?" (Urząd ds. Zdrowia i Bezpiecznej Żywności w Austrii, AGES)

Jak możemy chronić w Austrii grupy szczególnie narażone, tak jak osoby starsze i osoby z osłabioną odpornością immunologiczną?

Ważne jest przestrzeganie zasad higieny jak podczas sezonu grypowego. Najważniejszym i najbardziej skutecznym zachowaniem dla ochrony siebie i innych przed wirusami wywołującymi infekcje układu oddechowego jest właściwa higiena rąk, odpowiednia etykieta kaszlu i kichania oraz zachowanie bezpiecznej odległości między sobą a innymi ludźmi (ok. 1 do 2 metrów).

Czym jest praca w mniejszym wymiarze godzinowym (Corona-Kurzarbeit)?
 • Jest to nowa i uproszczona forma skrócenia czasu pracy, tzw. Kurzarbeit
 • Tymczasowo na okres sześciu miesięcy

 

Odpowiedzi na dalsze pytania dotyczące "Corona-Kurzarbeit" są zawarte w nowej publikacji austriackiego Ministerstwa Pracy, Rodziny i Młodzieży (BMAFJ - Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend).