QADKA TOOSKA EE ÖIF: Adeegga macluumaadka taleefonka

Macluumaadka ku saabsan xaddidaada faafitaanka fayraska korona ee Jarmalka, shaqaalaha ÖIF ayaa diyaar u ah inay ku caawiyaan laga bilaabo Isniinta ilaa Khamiista saacada
10: 00 am - 2: 00 pm, iyo Jimcaha 9: 00 am - 1: 00 pm tel . +43 1/715 10 51 - 263.

Tallaabooyinka badbaadada Fayraska korona oo 17 luqadood ah

Websaydka si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa oo lagu balaariyay warbixinta cusub.

Warbixinta sida ee: 10.06.2021

Riix halkaan si aad u hesho talo onleen ah oo ku saabsan dhammaan qeybaha COVID-19.

Tallaalka-COVID-19

Dowladda Federaalka waxay higsanaysaa, inay siiso dhammaan Dadka ku nool Austria, kuwaas oo doonaya in la tallaalo, Tallaal dhamaystiran oo la ansaxiyay, ammaan ah, oo wax ku ool ah oo ka dhanka ah COVID-19. Waxay u muuqataa in helitaanka Tallaalada uu marka hore xadidnaan doono. Waxay markaa noqon doontaa lagama maarmaan, in la go’aamiyo Dadka marka hore lagu tallaalayo Tallaalada la heli karo. Tixgelinnadaan soo socda ayaa ku jira xagga hore:

 • Culayska cudurka (kiisaska daran iyo Isbitaalada) ee hoos u dhigga COVID 19, si looga fogaado dhimashada

• Badbaadinta aagagga nugul, sida Dadka deggan guryaha Dadka waayeelka ah- iyo guryaha daryeelka

• Badbaadinta Dadka leh khatarta infekshinka- SARS-CoV-2, gaar ahaan sababaha la xiriira (tilmaanta shaqada)

• Joojinta faafitaanka ee cudurka SARS-CoV-2 ee Dadweynaha

• Daryeelka nidaamka iyo kaabayaasha muhiimka ah (Ganacsiga cuntada, gaadiidka Dadweynha, Iskuulada iyo Xannaanooyinka iwm.)

Waxay u badan tahay, marka hore in aan la heli karin Tallaalo ku filan, oo lagu tallaali karo dhammaan Dadka ku nool Austria isla wakhtigaas. Waxaa intaas dheer, Tallaalada shakhsiga ah looma oggolaan doono dhammaan koox walba oo Dadka ah.

Marka la ogaado nooca Tallaalka ee heli karo, sifooyinkiisa iyo wax tarkiisa, inta gasacadood ee la heli karo iyo Dadka loo adeegsan karo, taasoo ku xidhan talooyinka caafimaadka-xirfadlaha ee la xiriira xaaladda cudurka faafa, waxaa markaas suurta gal ah, in ugu dambaynta la go’aamin karo kooxda bartilmaameedka ah ee la tallaalayo wakhtigaas.

Macluumaad ku saabsan tallaalka COVID-19

Ambaqaadka dalka oo dhan ee “Österreich impft” (tallaal qaadashada Ostariya) ee Laanqeyrta Cas ayaa isku dejiyay hadafka ah bixinta macluumaad ujeeddeysan oo ku saabsan tallaalka COVID-19.
Waxaad ka heli kartaa dhammaan macluumaadka dheeraadka ah iyo sidoo kale su'aalaha iyo jawaabaha halkan:

Waxaad jawaabaha su'aalaha aalaaba la isweydiiyo ka heli doontaa qeybta hoose FAQs.

Baaritaanka COVID-19 ee dadweynaha oo dhan ee Awsteriya

Sida gobolada kale, baaritaanka weyn wuxuu sidoo kale ka dhacayaa Awsteriya. Baaritaanada waxaa lagu sameeyaa si iqtiyaar ku saleysan. Sida badan ee suurtogalka ah waa in laga baaraa COVID-19. Hadafka waa aqoonsashada shaqsiyaadka qaba cudurka ee aan ogeyn heerkooda iyadoo sidaas loo sameynayo si markaas si waarto loogu xakameeyo dhacdada caabuqa oo loo joojiyo faafida caabuqa.

Aasaaska sharciga ee baaritaanka dadka oo dhan waa Qeybta. 5a ee Xeerka Cudurka safmarka Awsteriya. Natiijooyinka la helay waa in dib loogu baaraa baaritaanka PCR iyo maamulada waxay bilabaayaan isku darada sharaxaadaha xiriirka (sida ay quseyso awooda ku fillan ee gobolka faderaalka).

Balan Qabsashada

Waxaad balan ka qabsan kartaa baaritaanka ah dhinaca websaydka österreich.gv.at. Xogta ugu horeyso ee balamaha loogu sameyn karo shaqsiyaadka ka tirsan gobolada faderaalka waxay ku xirantahay muddooyinka baaritaanka ee gobolada faderaalka. Goobta baaritaanka waa la dooran karaa markii la sameynayo balan.

Haddii qofna aysan u suurtogaleyn inuu balan ku sameysto onleenka, waxaa u sameyn karo balantooda qof ay aaminsanyihiin. Sababtaan darteed, dhoor diyaarino ayaa lagu sameyn karaa hal lambarka taleefan ah keliya ama ciwaanka i-meelka. Xaqiijimaha balanta iyo natiijooyinka baaritaanka waxaa lala soo celinayaa koodhka tilmaamayo qofka loogu tallogalay. Koodhka wuxuu ka koobanyahay xarfaha qofka iyo labada lambar ugu dambeyso ee sannadka dhalashadooda. Qaar ka mid ah gobolada faderaalka waxay sidoo kale bixiyaan suurtogalka lagu sameynayo diyaarsiga taleefon ahaan.

Nidaamka baaritaanka

Natiijada baaritaanka waxaa caadi ahaan lagu helayaa 15 daqiiqo gudahood. Waxay ku xirantahay xaalada baaritaanka, waxaa kuu suurtogeli karto inaad sugtid natiijada. Haddii aysan aheyn, waxaa lagu soo dirayaa si elektoroonik ahaan sida ugu dhaqsiha badan ee suurtogalka ah. Dadka helo natiijada baaritaanka ee togan (llaga helay cudurka) waxaa loo dirayaa ogeysiin ah inay is-gooniyeelaan oo waxaa u suurtogaleyso inay diyaarsadaan baaritaan labaad. Haddii baaritaan labaad lagu qabto 24 saac gudahood oo natiijada noqoto mid taban (laga waayo cudurka), ogeysiinta ah inay is-gooniyeelaan waa lagala noqonayaa.

Natiijada baaritaanka taban (laga waayo) kaliya waxaa laga wadaa in laga waayo SARS-CoV-2 waqtiga baaritaanka. Xadeynada ku saleysan sharciyada xaalada degdega COVID-19 iyo tallooyinka nadaafada guud (ka fogaanshaha bulshada, gacmo dhaqashada iyo xadeynta u dhawaanshaha bulshada) joogteynta codsashada iyada oo aan laga eegin natiijooyinka baaritaanka.                

Warbixin dheeraad ah

Waxaad ka heli kartaa warbixin dheeraad ah oo nidaamka, sida loo sameeyo balan, iyo baaritaanka gobolkaaga faderaalka ee ciwaanada xiggo:

Tallaabooyinka Kahortagga COVID-19

Dowladda Federaalka waxay go’aansatay inay qaado tillaabooyin ku aaddan furitaanka dalka iyadoo la qaadayo taxadaro badbaado oo gaar ah, kuwaas oo shaqeyn doono laga bilaabo 10 Juun 2021. Kuwani si ku meelgaar ah ayay u dhaqan galayaan illaa 30 Juun 2021.

Dukumeentigaani wuxuu ku siinayaa aragti guud; waxaadna macluumaad faahfaahsan ka heli kartaa:

 

Markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay: 10 Juun 2021.

Macluumaad ku saabsan waajibaadka xirashada maaskarada

Maaskaro FFP2 ah oo aan lahayn duleelka laga neefsado ama maaskarada ugu yaraan ah heer u dhigma.

 

 • Haddii uu jiro waajibaad ah in la xirto maaskaro, dadka ka weyn 14 sano waa inay xirtaan maaskaro FFP2 ah; carruurta ka weyn 6 sano waa inay xirtaan difaaca sanka iyo afka ah.
 • Ka dhaafida waajibaadka xirashada maaskaro FFP2 ah:
  • Haweenka uurka leh, kuwaas oo taas beddelkeeda ay tahay inay xirtaa difaaca sanka iyo afka ah.
  • Dadka aan laga filan karin inay xirtaan maaskaro FFP2 ah sababo caafimaad awgood (waxaa loo baahan yahay shahaado caafimaad caddeyn ahaan) waa inay taa beddelkeeda xirtaan difaaca sanka iyo afka ah.
  • Dadka dhagaha la’a ama maqalka naafo ka ah, ee aan la xiriiri karin dadka kale
  • Dadka bixiya ama isticmaala adeegyada caafimaadka logopaedic, muddada isticmaalka.
  • Marka ay munaasib tahay la bixiyo adeegga iyadoo jir ahaan la isku dhow yahay:
  • Dadka inta lagu guda jiro wakhtiyada (la oggol yahay) ee wax cunidda iyo wax cabida
  • Inta lagu guda jiro ciyaarista isboortiga.
 • Ka dhaafida waajibaadka xidhashada difaaca sanka iyo afka ah:
  • Carruurta 0-5 sano jirka ah
  • Dhagoolayaasha iyo dadka dhagaha culus
  • Inta lagu gudajiro wakhtiga wax cunida iyo wax cabida
  • Dadka aan laga filan karin inay xirtaan maaskaro sababo caafimaad awgood (waxaa loo baahan yahay shahaado caafimaad caddeyn ahaan) waa inay taa beddelkeeda xirtaan maro wajiga lagu daboolo oo aan ku adkayn maradaas oo si buuxda u dabooleysa sankooda iyo afkooda.

Tallaabooyinka goboleedka

Waxaad ka heli kartaa warbixin dheeraad ah ee ku saabsan tallaabooyinka badqabka goboleedka ee www.corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/, ama la xiriir Xarunta Dhaxgalka ÖIF ee gobolkaaga oo wixii warbixin dheeraad ah ee midaan la xiriirto.

Samaafaraha korona fayraska

Nalka taraafikada fayraska korona waa aalad muujineyso xaalada fayraska korona ee hadeer ee Austria iyo, waxay ku xirantahay midibka nalka taraafikada gaarka ah, oo suurtogeliyo tallaabooyin is wafaaqsan oo la qaadayo si loo xakameeyo faafida fayraska korona. Midabada afarta nal ee taraafikada – cagaarka, jaalaha, oranjiga iyo gaduudka – wuxuu muujiyaa halista fayraska korona ee hadeer ee aaga gobolka ama goobtasiiyo dadka dulmarka tallaabooyinka taxadarada oo ay ku taliyeen dowlada:

 • Jaale-cagaar: halis hooseyso
 • Jaalaha: halis dhaxaad
 • Oranjiga: halis sareyso
 • Gaduudan: halis aad u sareyso

Waxaad ka heli kartaa warbixin badan: www.corona-ampel.gv.at​​

Digniinta safarka ee hadda jira

Macluumaadka ku saabsan Xeerarka soo gelitaanka ee hadda jira- iyo xayiraadaha ee Austria, sababo la xiriira cudurrada faafa iyo sidoo kale digniinta safarada ee hadda jira waxaa laga heli karaa bogga Wasaaradda Arrimaha Dibadda oo ah www.bmeia.gv.at.

Su'aalaha ku saabsan tallaalka COVID-19

Macluumaadka markay ahayd: 07.05.2021
Meesha laga soo xigtay macluumaadka: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
 

SU’AALAHA INTA BADAN LA IS WEYDIIYO Baaritaanka COVID-19 ee bulshada oo dhan

Macluumaadka xilliga: 19 Abriil 2021

Meesha laga soo xigtay macluumaadka: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 

Su,aalaha inta badan la iswaydiiyo. Halkan baad ka helaysaan jawaabaha saxda ah.

Macluumaadka xilliga: 20 Abriil 2021
Meesha laga soo xigtay macluumaadka: AGES - Hay'adda Austrian ee Badbaadada Caafimaadka iyo Cuntada (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH)