ÖIF-HOTLINE: Telefonische Auskunft

Für Informationen zur Eindämmung des Coronavirus in Deutsch stehen Ihnen die Mitarbeiter/innen des ÖIF Montag bis Donnerstag von 10:00 – 14:00 Uhr sowie Freitag von 09:00 – 13:00 Uhr unter +43 1/715 10 51 - 263 zur Verfügung! 

Allabooyinka badqabka fayraska korona

Nalka taraafikada fayraska korona waa aalad muujineyso xaalada fayraska korona ee hadeer ee Austria iyo, waxay ku xirantahay midibka nalka taraafikada gaarka ah, oo suurtogeliyo tallaabooyin is wafaaqsan oo la qaadayo si loo xakameeyo faafida fayraska korona. Midabada afarta nal ee taraafikada – cagaarka, jaalaha, oranjiga iyo gaduudka – wuxuu muujiyaa halista fayraska korona ee hadeer ee aaga gobolka ama goobtasiiyo dadka dulmarka tallaabooyinka taxadarada oo ay ku taliyeen dowlada:

 • Cagaar: halis hooseyso
 • Jaalaha: halis dhaxaad
 • Oranjiga: halis sareyso
 • Gaduudan: halis aad u sareyso

Waxaad ka heli kartaa warbixin badan: www.corona-ampel.gv.at

Websaydka si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa oo lagu balaariyay warbixinta cusub.
 

La cusbooneysiiyay: 18 Sebteembar 2020​​

Dabcinta Tillaabooyinka ka hortagga Cudurka ee COVID-19

Dowlada Faderaalka si tartiib ah ayay u dabcinayaan tallaabooyinka illaalada ee loogu tallogalay xakameynta fayraska korona (COVID-19).
Dokumintigaan wuxuu ku siinayaa dulmarka; waxaad ka heli kartaa warbixin sharaxan www.oesterreich.gv.at.

Xog dheeraada oo faahfaahsan oo afka jarmalka ku qoran waxaad ka helaysaa halkan:

Xaaladda Macluumaadka: 23 Sebteembar 2020

 

Macluumaadka ku saabsan maaskaha waajibka ah

 • Maaskaro waa in lagu xirtaa dhammaan noocyada gaadiidka bulshada. Sida waafaqsan sharciyada guriga ee Wiener Linien, maaskaro waa in sidoo kale lagu xirtaa boosteejooyinka dhulka hoostiisa (kadib moodida xadeynta xaqiijiyaha tikidka). Badelkii maaskaraha, maro ama dhar ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu daboolo sanka iyo afka sida qaabab illaalo ah.
 • Markii aad galeysid aaga macmiilka ee boosaska qaflan ee ganacsiyada iyo dhismooyinka cuntada, illaalada afka-sanka waa in la xirtaa. Maaskaro waa in la xirtaa markii aad booqaneysid suuga banaanka.
 • Howlwadeenada iyo shaqaalahooda waa inay xirtaan maaskaraha markii ay taabanayaan macaamiisha, illaa qaab kale ee illaalada kala gooniyeynta meel banaan ee shaqsiyaadka quseeyo waa la helayaa.
 • Maaskaro waa in la xirtaa markii aad booqaneysid guryaha daryeelka, isbitaalada iyo masaajada caafimaadka sidoo kale sida meelaha bixinayo caafimaadka iyo adeegyada daryeelka, laakin kaliya markii ay ku jiraan boosas qaflan iyo haddii tallaabooyinka kale ee haboon la qaaday.
 • Maaskaraha waa in lagu xirtaa tagaasida iyo howlgalada sida taksiga, markii aad qaadeysid carruurta dugsiga iyo carruurta dugsiga barbaarinta, sidoo kale sida markii aad qaadeysid dadka qabo baahiyada gaarka ah.
 • Maaskaro waa la xirtaa markii aad ka qeybgaleysid maamulada maamulka iyo maxkamadaha maamulka ee qof ahaanta.
 • Maaskaraha waa in lagu xirtaa dhacdooyinka, marka laga reebo markii aad fadhidid korsiga laguu qoondeeyay.
 • Isla sidaas ayaa quseyso ganacsiga iyo carwooyinka bulshada.
 • Carruurta da’da 0-5 sanno iyo dadka aanan si macquul ah looga filaneyn xirashada maaskaraha oo sabab caafimaad ah loogama baahno inay xirtaan maaskaro.
 • Xirashada maaskaraha waxay u tahay qasab carruurta dugsiga iyo macalimiinta oo ka baxsan fasalada.
 • Bandhigyada, maaskaro waa in la xirtaa haddii ka fogaanshaha ugu yar ee 1 mitir aan la joogteyn karin.
 • Intaas waxaa dheer xirashada maaskaraha, ka fogaanshaha badbaadada oo ugu yaraan 1 mitir u dhaxeyso dadka aanan, si ku meel gaar ah, ugu nooleyn, isla guri waa in la joogteeyaa.

Su,aalaha inta badan la iswaydiiyo. Halkan baad ka helaysaan jawaabaha saxda ah.