QADKA TOOSKA EE ÖIF: Adeegga macluumaadka taleefonka

Macluumaadka ku saabsan xaddidaada faafitaanka fayraska korona ee Jarmalka, shaqaalaha ÖIF ayaa diyaar u ah inay ku caawiyaan laga bilaabo Isniinta ilaa Khamiista saacada
10: 00 am - 2: 00 pm, iyo Jimcaha 9: 00 am - 1: 00 pm tel . +43 1/715 10 51 - 263.

Tallaabooyinka badbaadada Fayraska korona oo 17 luqadood ah

Websaydka si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa oo lagu balaariyay warbixinta cusub.

Warbixinta sida ee: 7 Abriil 2021

Riix halkaan si aad u hesho talo onleen ah oo ku saabsan dhammaan qeybaha COVID-19.

Tallaalka-COVID-19

Dowladda Federaalka waxay higsanaysaa, inay siiso dhammaan Dadka ku nool Austria, kuwaas oo doonaya in la tallaalo, Tallaal dhamaystiran oo la ansaxiyay, ammaan ah, oo wax ku ool ah oo ka dhanka ah COVID-19. Waxay u muuqataa in helitaanka Tallaalada uu marka hore xadidnaan doono. Waxay markaa noqon doontaa lagama maarmaan, in la go’aamiyo Dadka marka hore lagu tallaalayo Tallaalada la heli karo. Tixgelinnadaan soo socda ayaa ku jira xagga hore:

 • Culayska cudurka (kiisaska daran iyo Isbitaalada) ee hoos u dhigga COVID 19, si looga fogaado dhimashada

• Badbaadinta aagagga nugul, sida Dadka deggan guryaha Dadka waayeelka ah- iyo guryaha daryeelka

• Badbaadinta Dadka leh khatarta infekshinka- SARS-CoV-2, gaar ahaan sababaha la xiriira (tilmaanta shaqada)

• Joojinta faafitaanka ee cudurka SARS-CoV-2 ee Dadweynaha

• Daryeelka nidaamka iyo kaabayaasha muhiimka ah (Ganacsiga cuntada, gaadiidka Dadweynha, Iskuulada iyo Xannaanooyinka iwm.)

Waxay u badan tahay, marka hore in aan la heli karin Tallaalo ku filan, oo lagu tallaali karo dhammaan Dadka ku nool Austria isla wakhtigaas. Waxaa intaas dheer, Tallaalada shakhsiga ah looma oggolaan doono dhammaan koox walba oo Dadka ah.

Marka la ogaado nooca Tallaalka ee heli karo, sifooyinkiisa iyo wax tarkiisa, inta gasacadood ee la heli karo iyo Dadka loo adeegsan karo, taasoo ku xidhan talooyinka caafimaadka-xirfadlaha ee la xiriira xaaladda cudurka faafa, waxaa markaas suurta gal ah, in ugu dambaynta la go’aamin karo kooxda bartilmaameedka ah ee la tallaalayo wakhtigaas.

Macluumaad ku saabsan tallaalka COVID-19

Ambaqaadka dalka oo dhan ee “Österreich impft” (tallaal qaadashada Ostariya) ee Laanqeyrta Cas ayaa isku dejiyay hadafka ah bixinta macluumaad ujeeddeysan oo ku saabsan tallaalka COVID-19.
Waxaad ka heli kartaa dhammaan macluumaadka dheeraadka ah iyo sidoo kale su'aalaha iyo jawaabaha halkan:

Waxaad jawaabaha su'aalaha aalaaba la isweydiiyo ka heli doontaa qeybta hoose FAQs.

Baaritaanka COVID-19 ee dadweynaha oo dhan ee Awsteriya

Sida gobolada kale, baaritaanka weyn wuxuu sidoo kale ka dhacayaa Awsteriya. Baaritaanada waxaa lagu sameeyaa si iqtiyaar ku saleysan. Sida badan ee suurtogalka ah waa in laga baaraa COVID-19. Hadafka waa aqoonsashada shaqsiyaadka qaba cudurka ee aan ogeyn heerkooda iyadoo sidaas loo sameynayo si markaas si waarto loogu xakameeyo dhacdada caabuqa oo loo joojiyo faafida caabuqa.

Aasaaska sharciga ee baaritaanka dadka oo dhan waa Qeybta. 5a ee Xeerka Cudurka safmarka Awsteriya. Natiijooyinka la helay waa in dib loogu baaraa baaritaanka PCR iyo maamulada waxay bilabaayaan isku darada sharaxaadaha xiriirka (sida ay quseyso awooda ku fillan ee gobolka faderaalka).

Balan Qabsashada

Waxaad balan ka qabsan kartaa baaritaanka ah dhinaca websaydka österreich.gv.at. Xogta ugu horeyso ee balamaha loogu sameyn karo shaqsiyaadka ka tirsan gobolada faderaalka waxay ku xirantahay muddooyinka baaritaanka ee gobolada faderaalka. Goobta baaritaanka waa la dooran karaa markii la sameynayo balan.

Haddii qofna aysan u suurtogaleyn inuu balan ku sameysto onleenka, waxaa u sameyn karo balantooda qof ay aaminsanyihiin. Sababtaan darteed, dhoor diyaarino ayaa lagu sameyn karaa hal lambarka taleefan ah keliya ama ciwaanka i-meelka. Xaqiijimaha balanta iyo natiijooyinka baaritaanka waxaa lala soo celinayaa koodhka tilmaamayo qofka loogu tallogalay. Koodhka wuxuu ka koobanyahay xarfaha qofka iyo labada lambar ugu dambeyso ee sannadka dhalashadooda. Qaar ka mid ah gobolada faderaalka waxay sidoo kale bixiyaan suurtogalka lagu sameynayo diyaarsiga taleefon ahaan.

Nidaamka baaritaanka

Natiijada baaritaanka waxaa caadi ahaan lagu helayaa 15 daqiiqo gudahood. Waxay ku xirantahay xaalada baaritaanka, waxaa kuu suurtogeli karto inaad sugtid natiijada. Haddii aysan aheyn, waxaa lagu soo dirayaa si elektoroonik ahaan sida ugu dhaqsiha badan ee suurtogalka ah. Dadka helo natiijada baaritaanka ee togan (llaga helay cudurka) waxaa loo dirayaa ogeysiin ah inay is-gooniyeelaan oo waxaa u suurtogaleyso inay diyaarsadaan baaritaan labaad. Haddii baaritaan labaad lagu qabto 24 saac gudahood oo natiijada noqoto mid taban (laga waayo cudurka), ogeysiinta ah inay is-gooniyeelaan waa lagala noqonayaa.

Natiijada baaritaanka taban (laga waayo) kaliya waxaa laga wadaa in laga waayo SARS-CoV-2 waqtiga baaritaanka. Xadeynada ku saleysan sharciyada xaalada degdega COVID-19 iyo tallooyinka nadaafada guud (ka fogaanshaha bulshada, gacmo dhaqashada iyo xadeynta u dhawaanshaha bulshada) joogteynta codsashada iyada oo aan laga eegin natiijooyinka baaritaanka.                

Warbixin dheeraad ah

Waxaad ka heli kartaa warbixin dheeraad ah oo nidaamka, sida loo sameeyo balan, iyo baaritaanka gobolkaaga faderaalka ee ciwaanada xiggo:

Tallaabooyinka goboleedka

Waxaad ka heli kartaa warbixin dheeraad ah ee ku saabsan tallaabooyinka badqabka goboleedka ee www.corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/, ama la xiriir Xarunta Dhaxgalka ÖIF ee gobolkaaga oo wixii warbixin dheeraad ah ee midaan la xiriirto.

 

Qaanuunada gaarka ah ee loogu tallogalay Gobolka Bariga (Vienna, Lower Austria iyo Burgenland)

 • Xadeynta maalinta oo dhan ee banaan aadista (saqde dhexe-saqde dhexe); marka laga reebo sida horaantii, sida:
  • Ka hortaga halista dhow ee nolosha, caafimaadka iyo hantida
  • Taageerida iyo caawinta dadka u baahan
  • Ku dhaqmida xaquuqaha qoyska iyo buuxinta waajibaadyada qoyska
  • Daboolida baahiyada aasaaska ee nolol maalmeedka
  • Ujeedooyinka xirfadlaha iyo tababarka muhiimka ah
  • Ka qeybqaadashada dacwadaha sharciga/rasmiga ah ama xeerarka rasmiga, sidoo kale sida doorashooyinka iyo aftiyada
  • Ka qeybqaadashada usu imaanshaha sida waafaqsan Xeerka Kulanka Awstareriyaankat (mudaaharaadyada)
  • Gelitaanka la ogolyahay ee dhismaha tafaariiqda, guryaha waayeelka iyo daryeelka
  • Aruurinta alaabaha
  • Wixii warbixin dheeraad ah ee ka dhaafidaha shaqsiga, fadlan tixraac qeybta Xadeynada banaan aadista
 • Ganacsiyada tafaariiqda way xirnaaneysaa – marka laga reebo dukaamada iibinayo waxyaabaha muhiimka maalinlaha (dukaamada cuntooyinka, farmashiyada, meelaha daawooyinka, dukaamada sigaarka, iwm.)
 • Bixinta iyo isticmaalida adeegyada ku lugleh u dhawaanshaha dhow ee jirka (gooabaha qurxinta timaha, qurxinada, masaajeynta) lama ogola.
 • Xarumaha madadaalada iyo dhaqanka (tusaale ahaan, beeraha xayawaanka, darjiimada xayawaanka, matxafyada, dukaamada buuggaagta iyo maktabadaha) way xirnaanayaan.
 • Cayaaraha bannaanka oo lala ciyaaro dadka isla guriga ku nool, ehelka dhow ama dadka qaraabada ah (lammaanaha nolosha, waalidiinta, walaalaha), si loo fuliyo waajibaadka qoyska, daryeelka dadka u baahan caawimaad ama ka faa'iideysiga adeegyada tababarka iyo ujeedooyinka horumarka (koorsooyinka shaqsiyeed) waa la oggol yahay.
 •  Waxbaridda waxaa lagu bixin doonaa khadka tooska ah ee dhammaan iskuulada illaa 16 Abriil 2021; marka laga reebo shaqsiyaadka waa suurtagal - shuruudaha iskuulka ka soo baxa waa in la raaco.  

Xeerarka gaarka ah ee loogu tallogalay Vienna:

 • Maaskaraha FFP2 waa in lagu xirtaa meelaha banaanka bulshada dadka badan (markii la fadhiyo, sidoo kale dadka lugeynayo iyo isticmaalayaasha qaabab walba ee gaadiidka/socodka ee aan u baahneyn shatiga darawalnimada).
 • Tani waxay hadeer quseysaa meelaha xigto (liiskaan waa la balaarin karaa):
  • Danube Canal (Friedensbrücke to Franzensbrücke)
  • Schwedenplatz (incl. Morzinplatz)
  • Marie-Theresien-Platz (u dhaxeeyo matxafyada), Museumsplatz (forecourt of the MuseumsQuartier) iyo Platz der Menschenrechte (Afargeeska Xaquuqaha Aadanaha)
  • Stephansplatz (oo ay ku jiraan, Stock-im-Eisen-Platz)
  • Karlsplatz (oo ay ku jiraan, Resselpark, Rosa-Mayreder-Park, Esperantopark, Girardpark)
 • Ka dhaafidaan guud ee waajibaadka xirashada maaskaraha way quseysaa (fiiri “Warbixinta ku saabsan waajibaadka lagu xiranayao maaskaraha”)


Shuruucda la tilmaamay ee Gobolka Bariga waxay khuseysaa ilaa laga yaabo 18 Abriil 2021.
 

Samaafaraha korona fayraska

Nalka taraafikada fayraska korona waa aalad muujineyso xaalada fayraska korona ee hadeer ee Austria iyo, waxay ku xirantahay midibka nalka taraafikada gaarka ah, oo suurtogeliyo tallaabooyin is wafaaqsan oo la qaadayo si loo xakameeyo faafida fayraska korona. Midabada afarta nal ee taraafikada – cagaarka, jaalaha, oranjiga iyo gaduudka – wuxuu muujiyaa halista fayraska korona ee hadeer ee aaga gobolka ama goobtasiiyo dadka dulmarka tallaabooyinka taxadarada oo ay ku taliyeen dowlada:

 • Cagaar: halis hooseyso
 • Jaalaha: halis dhaxaad
 • Oranjiga: halis sareyso
 • Gaduudan: halis aad u sareyso

Waxaad ka heli kartaa warbixin badan: www.corona-ampel.gv.at​​

Digniinta safarka ee hadda jira

Macluumaadka ku saabsan Xeerarka soo gelitaanka ee hadda jira- iyo xayiraadaha ee Austria, sababo la xiriira cudurrada faafa iyo sidoo kale digniinta safarada ee hadda jira waxaa laga heli karaa bogga Wasaaradda Arrimaha Dibadda oo ah www.bmeia.gv.at.

Tallaabooyinka Kahortagga COVID-19

Dawladda Federaalka waxay qaadeysaa tallaabooyin kahortag oo loogu talagalay in lagu xakameeyo cudurka korona fayraska (COVID-19). Kuwaani waxaa si kumeelgaar ah loo dabaqi karaa ilaa 25 Abriil 2021. Dukumentigani wuxuu ku siinayaa aragti guud; waxaad ka heli kartaa macluumaad faahfaahsan barta www.oesterreich.gv.at.

Gobollada gaarka ah waxay degsan karaan tallaabooyinkooda badbaadada fayraska korona ee goboleedka.

Xog dheeraada oo faahfaahsan oo afka jarmalka ku qoran waxaad ka helaysaa halkan:

Warbixinta sida ee: 7 Abriil 2021

 

Macluumaad ku saabsan waajibaadka xirashada maaskarada

Xirashada maaskaraha FFP2 iyada oo aan jirin faalfaha neefta waxay qasab ka tahay boosaska xiggo:

Fadlan sidoo kale la soco sharciyada meelaha dadweynaha ee aadka loo booqdo ee ka baxsan Vienna iyadoo la raacayo "Qawaaniinta Gaarka ah ee Vienna"

 • Dhammaan dhismooyinka tafaariiqda ee furan. Tani waxay sidoo kale khuseysaa suuqyada ku yaala goobaha gudaha iyo bannaanka. Markaad heleyso adeegyada la bixiyo iyadoo jir ahaan la isku dhow yahay.
 • Markaad galaysid aagaga dadweynaha ee ku yaala goobaha dadan.
 • Dhammaan munaasabadaha la oggolyahay, marka laga reebo isu-imaatinnada ugu badnaan afar qof oo ka kala socda laba qoys oo kala duwan ee lagu qabto bannanka.
 • Qaababka oo dhan ee gaadiidka bulshada iyo boosteejooyinka la xiriirto iyo aagaga sugitaanka.
 • Maaskaraha FFP2 oo aan la heyn faalfaha neefta (ee loogu tallogalay dadka da’da 14 sanno jirka iyo ka weyn) ama maaskaraha u dhigma ama heerka sareeyo waa in la xirtaa inta lagu jiro aaga soo gelitaanka ee wiishashka fiilada iyo wadooyinka tareenada.
 • Howlwadeenada soo dhaweynta iyo xarumaha tafaariiqda iyo shaqaalahooda waa inay xirtaan maaskaraha FFP2 oo aan laheyn faalfaha neefta markii ay u dhawaanayaan macaamiisha, illaa qaab kale ee ku haboon illaalada loo heli karo kala gooniyeynta booska ee shaqsiyaadka quseeyo.
 • Markii aad ka qaadaneysid cunto iyo cabitaan xarumaha cashada.
 • Markii aad booqaneysid xarumaha waayeelka, daryeelka iyo curyaanka, isbitaalada iyo xarumaha masaajada caafimaadka sidoo kale sida meelaha bixinayo adeegyada caafimaadka iyo daryeelka.
 • Gawaarida la wadaago, tagaasida iyo gaadiidka sida tagsiga oo kale ah, marka lloo wadayo ardayda dugsiga iyo carruurta ku jirta dugsi-horaadka, iyo waliba marka gaadiid ay raacayaan dadka qaba baahiyaha gaarka ah.
 • Aaska, banaanbaxyada iyo munaasabadaha kale la oggolyahay (koorsooyinka tababar iyo horumar, tallaabooyinka is-dhexgalka).
 • Markaad u tagayso maamulka iyo maxkamadaha maamulka shaqsiyan.
 • Ardayda heerka sare waxbarasho ee fool-ka-fool u dhigtaan casharrada.
 • Dadka da'doodu ka weyn tahay 14 sanno waa inay xirtaan maaskarada FFP2; san-dhowre/af-dhowre waa in la xirtaa laga bilaabo 6 sanno jir.
 • Waxaa ka reeban shuruudda ah in la xiro maaskaroada FFP2 haweenka uurka leh (oo ay tahay inay beddelkeeda xirtaan san-dhowre/af-dhowre), dadka aan si macquul ah looga fili karin inay u xirtaan maaskarada sababo caafimaad awgood (shahaado caafimaad ayaa loo baahan yahay caddeyn ahaan), dadka dhagooleyaasha ah iyo maqalka naafada ka ah marka ay la xiriirayaan dadka kale, iyo sidoo kale xilliga wax cunnista iyo wax cabbida.

 

Ku xirashada qalabka illaalada dhuuqsan ee sanka iyo afka (tusaale ahaan xirashada daBoolada wajiga lama ogola) waxay qasab ku tahay aagaga xiggo:

 • Goobta shaqada, halkaasoo ay ku wada sugan yihiin hal qol laba qof ama ka badan
 • Haddii shaqaalaha qaar ka mid ah kooxaha xirfadleyda (tafaariiqleyda, bixiyeyaasha adeegyada ee isku dhow jir ahaan, iwm.) ay awoodaan inay keenaan caddeynta baaritaanka jeermis la deris abuuraha ama baaritaanka PCR ee loogu talagalay SARS-CoV-2, waa in san-dhowre/af-dhowre lagu dhex xirtaa goobta shaqada .
 • Carruurta da'doodu u dhexeyso 0-5 sanno jir loogama baahna inay xirtaan maaskaro.
 • Dadka dhagooleyaasha ah iyo kuwa maqalka naafada ka ah loogama baahna inay xirtaan maaskaro. Ma lagaaga baahno inaad xirato maaskaro markaad wax cunayso iyo cabbeyso.
 • Dadka aan si macquul ah looga fili karin inay xirtaan maaskaro sababo caafimaad awgood (shahaado caafimaad ayaa looga baahan yahay caddeyn ahaan) loogama baahna inay xirtaan maaskaro, laakiin waa inay isticmaalaan weji dabool dabacsan oo gebi ahaanba daboolaya sankooda iyo afkooda.
 • Intaas waxaa dheer xirashada maaskaraha, badbaadada ka fogaanshaha oo ugu yaraan 2 mitir ah waa in lagu hayaa inta u dhaxeyso dadka aanan ku nooleyn isla qoyska.

Su'aalaha ku saabsan tallaalka COVID-19

Macluumaadka markay ahayd: 14-ka Janaayo 2021

SU’AALAHA INTA BADAN LA IS WEYDIIYO Baaritaanka COVID-19 ee bulshada oo dhan

Su,aalaha inta badan la iswaydiiyo. Halkan baad ka helaysaan jawaabaha saxda ah.